Kalkınma Mahallesi 105. Sokak Ortahisar Trabzon 61080