Kalkınma Mahallesi 107. Sokak Ortahisar Trabzon 61080